English-Swedish LU Glossary


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
A contains 48 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
academic appointments board lärarförslagsnämnd, tjänsteförslagsnämnd
Academic Support Centre Studieverkstaden
academic year läsår
accountant redovisningsekonom
Accounting Redovisning och bokslut
acting tillförordnad
adjunct lecturer adjungerad universitetsadjunkt
adjunct professor adjungerad professor
adjunct senior lecturer adjungerad universitetslektor
administrative assistant administrativ assistent
administrative assistant assistent (administrativ)
administrative coordinator administrativ koordinator
administrative coordinator administrativ samordnare
Administrative Development and Support Förvaltningsstab
administrative director administrativ direktör
administrative head of unit intendent
administrative manager administrativ chef
administrative officer administrativ handläggare
administrative officer, Swedish Scholastic Aptitude Test handläggare, högskoleprovet
administrative project assistant administrativ projektassistent
administrator administratör
admission requirements förkunskapskrav, behörighetskrav
admissions coordinator antagningskoordinator
Admissions Office Antagningsavdelningen
admissions officer antagningshandläggare
advertisement, vacancy notice utlysning
agency capital myndighetskapital
analyst analytiker
analyst/statistician analytiker/statistiker
animal assistant försöksdjursassistent
animal technician försöksdjurstekniker
appointment förordnande, tillsättning
archives assistant arkivassistent
archivist arkivarie
area of activities verksamhetsgren
assignment uppgift
assistant director biträdande föreståndare
assistant head of department biträdande prefekt
assistant head of division biträdande avdelningschef
assistant head of faculty office biträdande kanslichef
assistant head of human resources biträdande personalchef
assistant legal counsel biträdande jurist
assistant project manager biträdande projektledare
assistant university librarian biträdande universitetsbibliotekarie
assitant head of education biträdande utbildningschef
associate professor docent
associate researcher biträdande forskare
associate senior lecturer biträdande universitetslektor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
B contains 12 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
bibliometrician bibliometriker
bioinformatician bioinformatiker
biomedical scientist biomedicinsk analytiker
biostatistician biostatistiker
board secretary nämndsekreterare
bookbinder bokbindare
Budget Management Budget och uppföljning
building project coordinator byggprojektsamordnare
building supervisor husprefekt, intendent
business analyst omvärldsanalytiker
business developer affärsutvecklare
business relations coordinator näringslivskoordinator

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
C contains 45 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
careers advisor karriärvägledare
careers coach karriärcoach
careers coordinator arbetslivskoordinator
caretaker expeditionsvaktmästare/vaktmästare
caretaker vaktmästare
caretaker's office vaktmästeri
chair ordförande
chemical safety coordinator kemikaliesäkerhetssamordnare
chief health and safety representative överskyddsombud
chief security officer säkerhetschef
choirmaster kördirigent
cleaner lokalvårdare
cleaning team leader förste lokalvårdare
clinical assistant klinisk assistent
communications director kommunikationsdirektör
communications officer kommunikatör
communications strategist kommunikationsstrateg
compensatory leave kompensationsledighet
compilation thesis sammanläggningsavhandling
compulsory course obligatorisk kurs
computer maintenance manager datordriftchef
computer technician datatekniker
computer technician datortekniker
conference coordinator konferenssamordnare
conference steward konferensvärd
conference steward konferensvärdinna
conference steward kongressvärd
conference technician kongresstekniker
conservator konservator
contract lawyer avtalsjurist
controller controller
controller verksamhetscontroller
controller personuppgiftsansvarig
coordinator koordinator
coordinator samordnare
Corporate Communications Sektionen Kommunikation
cost centre kostnadsställe
course kurs
course administrator kursadministratör
course director kursföreståndare, kursansvarig
course evaluation kursvärdering
course evaluation report kursutvärdering
course syllabus committee kursplanegrupp
cultural heritage officer antikvarie
customer relations manager kundansvarig

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
D contains 41 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
data entry officer arkivhanterare
data protection officer dataskyddsombud
database administrator databasadministratör
dean dekan
deed of gift gåvobrev
degree examen
degree administration officer examenshandläggare
Degree Office Examensavdelningen
department institution
department administrator institutionsadministratör
department board institutionsstyrelse
department technician institutionstekniker
deputy director ställföreträdande föreståndare
deputy head of department ställföreträdande prefekt
Development Office Donatorrelationer
development officer utvecklare
development strategist utvecklingsstrateg
dietician dietist
directly appointed professor kallad professor
director föreståndare
director of (division) avdelningsdirektör
director of finance ekonomidirektör
director of first and second cycle studies studierektor för grundutbildningen
director of human resources personaldirektör
director of innovation innovationschef
director of music director musices
director of studies studierektor
director of the Development Office donationschef
director of third cycle studies studierektor för forskarutbildningen
directory administrator katalogadministratör
directory manager katalogansvarig
Disability Support Services Pedagogiskt stöd
dispute negotiation tvisteförhandling
division sektion
division avdelning
division manager avdelningsansvarig
division office sektionsstab
doctoral conferment ceremony promotion
doctoral student doktorand
donation agreement donationsöverenskommelse
duties arbetsuppgifter

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
E contains 29 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
e-purchasing coordinator e-handelssamordnare
editor redaktör
education officer utbildningshandläggare
education officer pedagog
education, training utbildning
educational development officer pedagogisk utvecklare
educational officer museipedagog
Educational Support Pedagogiska stödåtgärder
elected office förtroendeuppdrag
elective course valbar kurs
electrical engineer elingenjör
electrical technician eltekniker
eligibility behörighet
eligible behörig
Employment (Co-Determination in the Workplace) Act Medbestämmandelagen
employment lawyer arbetsrättsjurist
Endowment Administration Donationsförvaltning
engineer ingenjör
environmental coordinator miljösamordnare
estates controller byggnadscontroller
estates manager byggnadschef
ethical review etikgranskning
EU liaison officer EU-handläggare
exam feedback skrivningsgenomgång
executive secretary chefssekreterare
exhibition producer utställningsproducent
expert expert
external coordinator extern koordinator
external engagement coordinator samverkanskoordinator

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
F contains 19 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
facilities planner lokalplanerare
faculty board fakultetsstyrelse
faculty coordinator fakultetskoordinator
faculty librarian fakultetsbibliotekarie
faculty librarian områdesbibliotekarie
faculty office kansli
faculty secretary fakultetssekreterare
Finance Sektionen Ekonomi, Ekonomi
finance administrator ekonomiadministratör
finance assistant ekonomiassistent
finance manager ekonomiansvarig
finance officer ekonom
finance officer ekonomihandläggare
fire protection manager brandskyddsansvarig
fire safety coordinator brandskyddssamordnare
first and second cycle studies coordinator utbildningssamordnare inom grundutbildning
fixed-term appointment tidsbegränsad anställning
flammable goods supervisor föreståndare för brandfarlig vara
freestanding course fristående kurs

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
G contains 6 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
gardener trädgårdsmästare
general counsel chefsjurist
General Study Guidance Service Allmän studievägledning
grant administrator anslagsadministratör
graphic communications officer grafisk kommunikatör
graphic designer grafisk formgivare

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
H contains 35 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
head gardener trädgårdsförman
head of (name of administrative unit) avdelningschef (förvaltning)
head of administration förvaltningschef
head of auditing revisionschef
head of ceremonies ceremonimästare
head of communications kommunikationschef
head of course administration kursadministrativ chef
head of department prefekt
head of division avdelningschef, avdelningsföreståndare (utbildning)
head of division sektionschef
head of education utbildningschef
head of faculty office kanslichef
head of finance ekonomichef
head of human resources personalchef
head of information informationschef
head of IT IT-chef
head of maintenance driftchef
head of office avdelningschef (administration)
head of planning planeringschef
head of procurement upphandlingschef
head of research administration forskningsadministrativ chef
head of services servicechef
head of sustainability miljöchef
head of theoretical training teoriutbildningschef
head of unit enhetschef
health and safety representative skyddsombud
higher administrative officer 1:e byråsekreterare
Human Resources Personal
human resources administrator personaladminstratör
human resources adviser personalkonsulent
human resources consultant personalkonsult
human resources coordinator personalsamordnare
human resources manager personalansvarig
human resources planning officer personalplanerare
human resources strategist personalstrateg

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
I contains 27 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
industry relations coordinator branschkoordinator
information assistant informationsassistent
information officer informatör
instructor instruktör
instrument maker instrumentmakare
interior designer inredningsarkitekt
Internal Audit Office Internrevisionen
internal auditor internrevisor
international coordinator internationell koordinator
international director internationell chef
international officer internationell handläggare
International Relations Avdelningen för internationella relationer
internationalisation manager internationaliseringsansvarig
invigilator skrivningsvakt
IT architect IT-arkitekt
IT archivist IT-arkivarie
IT coordinator IT-samordnare
IT engineer IT-ingenjör
IT maintenance technician IT-drifttekniker
IT manager IT-ansvarig
IT security architect IT-säkerhetsarkitekt
IT security manager IT-säkerhetsansvarig
IT security specialist IT-säkerhetsspecialist
IT services manager IT-tjänsteansvarig
IT strategist IT-strateg
IT technician IT-tekniker
IT, Estates, Service Byggnad, IT, Service (BITS)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
J contains 1 term    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
journalist journalist

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
L contains 20 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
laboratory assistant laboratorieassistent
laboratory engineer laboratorieingenjör
laboratory manager laboratoriechef
laboratory researcher laboratorieforskare
laboratory technician laboratorietekniker
Labour Law and Employee Support Arbetsrätt och anställningsfrågor
landscape technician trädgårdstekniker
language teaching expert språkpedagog
lease administrator hyresekonom
lecturer universitetsadjunkt
legal counsel jurist
Legal Services and Records Management Sektionen Juridik och dokumenthantering
Legal Services Office Juridiska avdelningen, Juridik
librarian bibliotekarie
library and ICT manager biblioteks- och IKT-chef
library assistant biblioteksassistent
library director överbibliotekarie
library helper biblioteksbiträde
local HSE committee lokal skyddskommitté
LU Estates LU Byggnad

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
M contains 19 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
maintenance technician driftingenjör
maketing communications officer marknadskommunikatör
management administrator ledningsadministratör
Management group for gender equality, equal opportunities and diversity Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald
Management Support Ledningsstöd
Master's programme coordinator masterkoordinator
mechanical designer konstruktör
medical research assistant forskningssköterska
medical secretary läkarsekreterare
motor technician motortekniker
multimedia adviser multimediainstruktör
multimedia developer multimediautvecklare
multimedia technician multimediatekniker
museum assistant museiassistent
museum assistant museibiträde
museum assistant museivärd
museum curator museiintendent
museum director museichef
museum technician museitekniker

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
N contains 4 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
negotiation manager förhandlingsansvarig
network specialist nätverksspecialist
network technician nätverkstekniker
nominating committee valberedning

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
O contains 15 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
occupational health doctor företagsläkare
occupational health nurse företagssköterska
occupational health physiotherapist företagssjukgymnast
Occupational Health Service Företagshälsovården
occupational hygienist yrkeshygieniker
Office of Special Events and Protocol Akademiintendenturen
Office of the Vice-Chancellor Ärendehantering och sekratariat
Office of the Vice-Chancellor Universitetsledningens stab
Office of the Vice-Chancellor Universitetsledningens kansli
ombudsman ombudsman
on leave tjänstledig
operational assistant driftsassistent
operations manager driftledare
operator operatör
optional course valfri kurs

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
P contains 63 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
patent adviser patentrådgivare
payroll officer lönehandläggare
payroll specialist lönespecialist
pensions officer pensionshandläggare
permanent position tillsvidareanställning
personal identity number personnummer
photographer fotograf
physiotherapist sjukgymnast
piano technician pianotekniker
planner planerare
Planning and Evaluation Planering och utvärdering
planning secretary planeringssekreterare
policy officer utredare
position, task uppdrag
post-retirement professor seniorprofessor
post, position tjänst
postdoc postdoktor
postdoctoral research fellow forskarassistent
pre-press operator pre-pressoperatör
preparatory course for prospective associate professors docentförberedande kurs
press officer pressansvarig
principal health and safety representative huvudskyddsombud
printer tryckare
process coordinator processamordnare
process manager processledare
processor personuppgiftsbiträde
procurement coordinator upphandlingssamordnare
procurement officer upphandlare
producer producent
production manager produktionsledare
professional development manager personalutvecklare
professor professor
professor/associate consultant professor/biträdande överläkare
professor/consultant professor/överläkare
professor/general practitioner professor/distriktsläkare
professor/hospital physicist professor/sjukhusfysiker
professor/nurse professor/sjuksköterska
professor/senior hospital chemist professor/förste sjukhuskemist
professor/specialist physician professor/specialistläkare
programme utbildning
programme administrator utbildningsadministratör
programme coordinator utbildningssamordnare
programme coordinator utbildningskoordinator
programme director programansvarig
programme planner programplanerare
programme secretary programsekreterare
programmer programmerare
programmes director utbildningsledare
project administrator projektadministratör
project assistant projektassistent
project communications officer projektkommunikatör
project coordinator projektkoordinator
project coordinator projektsamordnare
project director projektdirektör
project engineer projektingenjör
project manager projektledare
proofreading språkgranskning
property manager egendomsförvaltare
psychiatrist psykiater
psychologist psykolog
public authority myndighet
Purchase and Procurement Inköp och upphandling
purchasing coordinator inköpssamordnare

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
Q contains 4 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
qualification behörighet
qualification kompetens
qualified behörig
quality assurance coordinator kvalitetssamordnare

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
R contains 25 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
reading list, required reading kurslitteratur
receptionist receptionist
recruitment consultant rekryteringskonsult
recruitment coordinator rekryteringssamordnare
recruitment manager rekryteringsansvarig
recruitment officer rekryteringshandläggare
Regional Ethical Review Board Regionala etikprövningsnämnden
registrar registrator
research administrator forskningsadministratör
research assistant forskningsassistent
research communication officer forskningskommunikatör
research coordinator forskningssamordnare
research council forskningsråd
research engineer forskningsingenjör
research journalist forskningsjournalist
research liaison officer forskningshandläggare
Research Misconduct Review Board Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
research secretary forskningssekreterare
Research Services Forskningsservice
research strategist forskningsstrateg
research team leader forskargruppschef
Research, External Engagement and Innovation Forskning, samverkan och innovation
researcher forskare
Room and Conference Booking Office Lokalbokningen
rules of procedure arbetsordning

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
S contains 57 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
Salary and Benefits Office Löner och förmåner
scholarship administrator stipendieadministratör
scientific coordinator vetenskaplig samordnare
secretary högskolesekreterare
secretary kansliskrivare
secretary to the vice-chancellor rektorssekreterare
security coordinator säkerhetssamordnare
security guard museivakt
security officer säkerhetshandläggare
semester termin
senior administrative officer byrådirektör
senior caretaker vaktmästeriföreståndare
senior instrument maker 1:e instrumentmakare
senior laboratory assistant 1:e laboratorieassistent
senior lecturer universitetslektor
senior lecturer/consultant universitetslektor/överläkare
senior lecturer/consultant/specialist universitetslektor/överläkare/specialistläkare
senior lecturer/general practitioner universitetslektor/distriktsläkare
senior lecturer/nurse universitetslektor/sjuksköterska
senior lecturer/occupational therapist universitetslektor/arbetsterapeut
senior lecturer/physiotherapist universitetslektor/sjukgymnast
senior librarian 1:e bibliotekarie
senior photographer förste fotograf
service administrator serviceadministratör
service assistant serviceassistent
service manager serviceledare
service technician servicetekniker
SI mentor SI-mentor
skill skicklighet
software developer mjukvaruutvecklare
statistician statistiker
steward värd (konferens)
Student Affairs Student och utbildning
student coordinator studentkoordinator
Student Health Centre Studenthälsan
student health doctor studentläkare
student health nurse studentsköterska
Student Records Office Ladokavdelningen
Student Services Studentservice
student welfare officer studentkurator
student working on a degree project examensarbetare
studio manager ateljéföreståndare
study administrator studieadministratör
study adviser studievägledare
study and careers adviser studie- och karriärvägledare
study coordinator studiekoordinator
study information officer studieinformatör
Study Support and Advising Services Studiestöd och vägledning
support technician supporttekniker
switchboard operator växeltelefonist
system administrator systemadministratör
system administrator systemförvaltare
system architect systemarkitekt
system manager systemansvarig
systems developer systemutvecklare
systems engineer systemingenjör
systems technician systemtekniker

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
T contains 20 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
teaching assistant amanuens grundutbildning
team leader gruppledare
team leader teamledare
team manager gruppchef
technical assistant tekniskt biträde
technical coordinator tekniksamordnare
technical manager teknisk chef
technical team leader teknisk arbetsledare
technician tekniker
technology coordinator teknikentreprenör
telecommunications administrator teleadministratör
telephone operator telefonist
test manager testledare
theatre technician teatertekniker
thesis avhandling
third cycle studies coordinator utbildningssamordnare för forskarutbildning
third cycle studies council forskarutbildningsråd
traffic warden parkeringsvakt
translator översättare
translator/expert översättare/sakkunnig

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
U contains 6 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
unit administrator enhetsadministratör
unit manager verksamhetschef
university archivist universitetsarkivarie
University Board universitetsstyrelsen
university librarian universitetsbibliotekarie
university management group (UMG) universitetsledning

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
V contains 6 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
vacuum engineer vakuumingenjör
veterinarian veterinär
vice-chancellor rektor
visiting doctoral student gästdoktorand
visiting lecturer gästlärare
visiting professor gästprofessor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
W contains 13 terms    Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
web administrator webadministratör
web coordinator webkoordinator
web developer webbutvecklare
web editor webredaktör
web strategist webstrateg
webmaster webmaster
welfare officer kurator
work environment administrator arbetsmiljöadministratör
work environment coordinator arbetsmiljösamordnare
work environment engineer arbetsmiljöingenjör
work placement coordinator praktikförmedlare
working committee arbetsutskott
workshop instructor verkstadsinstruktör

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
   Open All 515 Terms    Close All 515 Terms
Click on any term for more details.
Page Manager: aweluluse | 2021-10-01