Svensk-engelsk LU-ordlista


1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
1 innehåller 4 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
1:e bibliotekarie senior librarian
1:e byråsekreterare higher administrative officer
1:e instrumentmakare senior instrument maker
1:e laboratorieassistent senior laboratory assistant

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
A innehåller 45 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
adjungerad professor adjunct professor
adjungerad universitetsadjunkt adjunct lecturer
adjungerad universitetslektor adjunct senior lecturer
administrativ assistent administrative assistant
administrativ chef administrative manager
administrativ direktör administrative director
administrativ handläggare administrative officer
administrativ koordinator administrative coordinator
administrativ projektassistent administrative project assistant
administrativ samordnare administrative coordinator
administratör administrator
affärsutvecklare business developer
Akademiintendenturen Office of Special Events and Protocol
Allmän studievägledning General Study Guidance Service
amanuens grundutbildning teaching assistant
analytiker analyst
analytiker/statistiker analyst/statistician
anslagsadministratör grant administrator
Antagningsavdelningen Admissions Office
antagningshandläggare admissions officer
antagningskoordinator admissions coordinator
antikvarie cultural heritage officer
arbetslivskoordinator careers coordinator
arbetsmiljöadministratör work environment administrator
arbetsmiljöingenjör work environment engineer
arbetsmiljösamordnare work environment coordinator
arbetsordning rules of procedure
Arbetsrätt och anställningsfrågor Labour Law and Employee Support
arbetsrättsjurist employment lawyer
arbetsuppgifter duties
arbetsutskott working committee
arkivarie archivist
arkivassistent archives assistant
arkivhanterare data entry officer
assistent (administrativ) administrative assistant
ateljéföreståndare studio manager
avdelning division
Avdelningen för internationella relationer International Relations
avdelningsansvarig division manager
avdelningschef (administration) head of office
avdelningschef (förvaltning) head of (name of administrative unit)
avdelningschef, avdelningsföreståndare (utbildning) head of division
avdelningsdirektör director of (division)
avhandling thesis
avtalsjurist contract lawyer

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
B innehåller 33 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
behörig qualified
behörig eligible
behörighet eligibility
behörighet qualification
bibliometriker bibliometrician
bibliotekarie librarian
biblioteks- och IKT-chef library and ICT manager
biblioteksassistent library assistant
biblioteksbiträde library helper
bioinformatiker bioinformatician
biomedicinsk analytiker biomedical scientist
biostatistiker biostatistician
biträdande avdelningschef assistant head of division
biträdande forskare associate researcher
biträdande föreståndare assistant director
biträdande jurist assistant legal counsel
biträdande kanslichef assistant head of faculty office
biträdande personalchef assistant head of human resources
biträdande prefekt assistant head of department
biträdande projektledare assistant project manager
biträdande universitetsbibliotekarie assistant university librarian
biträdande universitetslektor associate senior lecturer
biträdande utbildningschef assitant head of education
bokbindare bookbinder
brandskyddsansvarig fire protection manager
brandskyddssamordnare fire safety coordinator
branschkoordinator industry relations coordinator
Budget och uppföljning Budget Management
Byggnad, IT, Service (BITS) IT, Estates, Service
byggnadschef estates manager
byggnadscontroller estates controller
byggprojektsamordnare building project coordinator
byrådirektör senior administrative officer

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
C innehåller 4 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
ceremonimästare head of ceremonies
chefsjurist general counsel
chefssekreterare executive secretary
controller controller

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
D innehåller 19 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
databasadministratör database administrator
dataskyddsombud data protection officer
datatekniker computer technician
datordriftchef computer maintenance manager
datortekniker computer technician
dekan dean
dietist dietician
director musices director of music
docent associate professor
docentförberedande kurs preparatory course for prospective associate professors
doktorand doctoral student
donationschef director of the Development Office
Donationsförvaltning Endowment Administration
donationsöverenskommelse donation agreement
Donatorrelationer Development Office
driftchef head of maintenance
driftingenjör maintenance technician
driftledare operations manager
driftsassistent operational assistant

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
E innehåller 22 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
e-handelssamordnare e-purchasing coordinator
egendomsförvaltare property manager
ekonom finance officer
ekonomiadministratör finance administrator
ekonomiansvarig finance manager
ekonomiassistent finance assistant
ekonomichef head of finance
ekonomidirektör director of finance
ekonomihandläggare finance officer
elingenjör electrical engineer
eltekniker electrical technician
enhetsadministratör unit administrator
enhetschef head of unit
etikgranskning ethical review
EU-handläggare EU liaison officer
examen degree
examensarbetare student working on a degree project
Examensavdelningen Degree Office
examenshandläggare degree administration officer
expeditionsvaktmästare/vaktmästare caretaker
expert expert
extern koordinator external coordinator

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
F innehåller 40 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
fakultetsbibliotekarie faculty librarian
fakultetskoordinator faculty coordinator
fakultetssekreterare faculty secretary
fakultetsstyrelse faculty board
forskarassistent postdoctoral research fellow
forskare researcher
forskargruppschef research team leader
forskarutbildningsråd third cycle studies council
Forskning, samverkan och innovation Research, External Engagement and Innovation
forskningsadministrativ chef head of research administration
forskningsadministratör research administrator
forskningsassistent research assistant
forskningshandläggare research liaison officer
forskningsingenjör research engineer
forskningsjournalist research journalist
forskningskommunikatör research communication officer
forskningsråd research council
forskningssamordnare research coordinator
forskningssekreterare research secretary
Forskningsservice Research Services
forskningssköterska medical research assistant
forskningsstrateg research strategist
fotograf photographer
fristående kurs freestanding course
föreståndare director
föreståndare för brandfarlig vara flammable goods supervisor
Företagshälsovården Occupational Health Service
företagsläkare occupational health doctor
företagssjukgymnast occupational health physiotherapist
företagssköterska occupational health nurse
förhandlingsansvarig negotiation manager
förkunskapskrav, behörighetskrav admission requirements
förordnande, tillsättning appointment
förste fotograf senior photographer
förste lokalvårdare cleaning team leader
försöksdjursassistent animal assistant
försöksdjurstekniker animal technician
förtroendeuppdrag elected office
förvaltningschef head of administration
Förvaltningsstab Administrative Development and Support

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
G innehåller 8 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
grafisk formgivare graphic designer
grafisk kommunikatör graphic communications officer
gruppchef team manager
gruppledare team leader
gåvobrev deed of gift
gästdoktorand visiting doctoral student
gästlärare visiting lecturer
gästprofessor visiting professor

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
H innehåller 5 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
handläggare, högskoleprovet administrative officer, Swedish Scholastic Aptitude Test
husprefekt, intendent building supervisor
huvudskyddsombud principal health and safety representative
hyresekonom lease administrator
högskolesekreterare secretary

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
I innehåller 34 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
informationsassistent information assistant
informationschef head of information
informatör information officer
ingenjör engineer
Inköp och upphandling Purchase and Procurement
inköpssamordnare purchasing coordinator
innovationschef director of innovation
inredningsarkitekt interior designer
institution department
institutionsadministratör department administrator
institutionsstyrelse department board
institutionstekniker department technician
instruktör instructor
instrumentmakare instrument maker
intendent administrative head of unit
internationaliseringsansvarig internationalisation manager
internationell chef international director
internationell handläggare international officer
internationell koordinator international coordinator
Internrevisionen Internal Audit Office
internrevisor internal auditor
IT-ansvarig IT manager
IT-arkitekt IT architect
IT-arkivarie IT archivist
IT-chef head of IT
IT-drifttekniker IT maintenance technician
IT-ingenjör IT engineer
IT-samordnare IT coordinator
IT-strateg IT strategist
IT-säkerhetsansvarig IT security manager
IT-säkerhetsarkitekt IT security architect
IT-säkerhetsspecialist IT security specialist
IT-tekniker IT technician
IT-tjänsteansvarig IT services manager

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
J innehåller 3 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
journalist journalist
Juridiska avdelningen, Juridik Legal Services Office
jurist legal counsel

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
K innehåller 37 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
kallad professor directly appointed professor
kansli faculty office
kanslichef head of faculty office
kansliskrivare secretary
karriärcoach careers coach
karriärvägledare careers advisor
katalogadministratör directory administrator
katalogansvarig directory manager
kemikaliesäkerhetssamordnare chemical safety coordinator
klinisk assistent clinical assistant
kommunikationschef head of communications
kommunikationsdirektör communications director
kommunikationsstrateg communications strategist
kommunikatör communications officer
kompensationsledighet compensatory leave
kompetens qualification
konferenssamordnare conference coordinator
konferensvärd conference steward
konferensvärdinna conference steward
kongresstekniker conference technician
kongressvärd conference steward
konservator conservator
konstruktör mechanical designer
koordinator coordinator
kostnadsställe cost centre
kundansvarig customer relations manager
kurator welfare officer
kurs course
kursadministrativ chef head of course administration
kursadministratör course administrator
kursföreståndare, kursansvarig course director
kurslitteratur reading list, required reading
kursplanegrupp course syllabus committee
kursutvärdering course evaluation report
kursvärdering course evaluation
kvalitetssamordnare quality assurance coordinator
kördirigent choirmaster

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
L innehåller 20 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
laboratorieassistent laboratory assistant
laboratoriechef laboratory manager
laboratorieforskare laboratory researcher
laboratorieingenjör laboratory engineer
laboratorietekniker laboratory technician
Ladokavdelningen Student Records Office
ledningsadministratör management administrator
Ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald Management group for gender equality, equal opportunities and diversity
Ledningsstöd Management Support
lokal skyddskommitté local HSE committee
Lokalbokningen Room and Conference Booking Office
lokalplanerare facilities planner
lokalvårdare cleaner
LU Byggnad LU Estates
läkarsekreterare medical secretary
lärarförslagsnämnd, tjänsteförslagsnämnd academic appointments board
läsår academic year
lönehandläggare payroll officer
Löner och förmåner Salary and Benefits Office
lönespecialist payroll specialist

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
M innehåller 20 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
marknadskommunikatör maketing communications officer
masterkoordinator Master's programme coordinator
Medbestämmandelagen Employment (Co-Determination in the Workplace) Act
miljöchef head of sustainability
miljösamordnare environmental coordinator
mjukvaruutvecklare software developer
motortekniker motor technician
multimediainstruktör multimedia adviser
multimediatekniker multimedia technician
multimediautvecklare multimedia developer
museiassistent museum assistant
museibiträde museum assistant
museichef museum director
museiintendent museum curator
museipedagog educational officer
museitekniker museum technician
museivakt security guard
museivärd museum assistant
myndighet public authority
myndighetskapital agency capital

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
N innehåller 5 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet Research Misconduct Review Board
nämndsekreterare board secretary
näringslivskoordinator business relations coordinator
nätverksspecialist network specialist
nätverkstekniker network technician

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
O innehåller 6 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
obligatorisk kurs compulsory course
ombudsman ombudsman
områdesbibliotekarie faculty librarian
omvärldsanalytiker business analyst
operatör operator
ordförande chair

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
P innehåller 58 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
parkeringsvakt traffic warden
patentrådgivare patent adviser
pedagog education officer
pedagogisk utvecklare educational development officer
Pedagogiska stödåtgärder Educational Support
Pedagogiskt stöd Disability Support Services
pensionshandläggare pensions officer
Personal Human Resources
personaladminstratör human resources administrator
personalansvarig human resources manager
personalchef head of human resources
personaldirektör director of human resources
personalkonsulent human resources adviser
personalkonsult human resources consultant
personalplanerare human resources planning officer
personalsamordnare human resources coordinator
personalstrateg human resources strategist
personalutvecklare professional development manager
personnummer personal identity number
personuppgiftsansvarig controller
personuppgiftsbiträde processor
pianotekniker piano technician
planerare planner
Planering och utvärdering Planning and Evaluation
planeringschef head of planning
planeringssekreterare planning secretary
postdoktor postdoc
praktikförmedlare work placement coordinator
pre-pressoperatör pre-press operator
prefekt head of department
pressansvarig press officer
processamordnare process coordinator
processledare process manager
producent producer
produktionsledare production manager
professor professor
professor/biträdande överläkare professor/associate consultant
professor/distriktsläkare professor/general practitioner
professor/förste sjukhuskemist professor/senior hospital chemist
professor/sjukhusfysiker professor/hospital physicist
professor/sjuksköterska professor/nurse
professor/specialistläkare professor/specialist physician
professor/överläkare professor/consultant
programansvarig programme director
programmerare programmer
programplanerare programme planner
programsekreterare programme secretary
projektadministratör project administrator
projektassistent project assistant
projektdirektör project director
projektingenjör project engineer
projektkommunikatör project communications officer
projektkoordinator project coordinator
projektledare project manager
projektsamordnare project coordinator
promotion doctoral conferment ceremony
psykiater psychiatrist
psykolog psychologist

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
R innehåller 13 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
receptionist receptionist
redaktör editor
Redovisning och bokslut Accounting
redovisningsekonom accountant
Regionala etikprövningsnämnden Regional Ethical Review Board
registrator registrar
rekryteringsansvarig recruitment manager
rekryteringshandläggare recruitment officer
rekryteringskonsult recruitment consultant
rekryteringssamordnare recruitment coordinator
rektor vice-chancellor
rektorssekreterare secretary to the vice-chancellor
revisionschef head of auditing

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
S innehåller 55 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
sammanläggningsavhandling compilation thesis
samordnare coordinator
samverkanskoordinator external engagement coordinator
sektion division
Sektionen Ekonomi, Ekonomi Finance
Sektionen Juridik och dokumenthantering Legal Services and Records Management
Sektionen Kommunikation Corporate Communications
sektionschef head of division
sektionsstab division office
seniorprofessor post-retirement professor
serviceadministratör service administrator
serviceassistent service assistant
servicechef head of services
serviceledare service manager
servicetekniker service technician
SI-mentor SI mentor
sjukgymnast physiotherapist
skicklighet skill
skrivningsgenomgång exam feedback
skrivningsvakt invigilator
skyddsombud health and safety representative
språkgranskning proofreading
språkpedagog language teaching expert
statistiker statistician
stipendieadministratör scholarship administrator
Student och utbildning Student Affairs
Studenthälsan Student Health Centre
studentkoordinator student coordinator
studentkurator student welfare officer
studentläkare student health doctor
Studentservice Student Services
studentsköterska student health nurse
studie- och karriärvägledare study and careers adviser
studieadministratör study administrator
studieinformatör study information officer
studiekoordinator study coordinator
studierektor director of studies
studierektor för forskarutbildningen director of third cycle studies
studierektor för grundutbildningen director of first and second cycle studies
Studiestöd och vägledning Study Support and Advising Services
Studieverkstaden Academic Support Centre
studievägledare study adviser
ställföreträdande föreståndare deputy director
ställföreträdande prefekt deputy head of department
supporttekniker support technician
systemadministratör system administrator
systemansvarig system manager
systemarkitekt system architect
systemförvaltare system administrator
systemingenjör systems engineer
systemtekniker systems technician
systemutvecklare systems developer
säkerhetschef chief security officer
säkerhetshandläggare security officer
säkerhetssamordnare security coordinator

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
T innehåller 23 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
teamledare team leader
teatertekniker theatre technician
teknikentreprenör technology coordinator
tekniker technician
tekniksamordnare technical coordinator
teknisk arbetsledare technical team leader
teknisk chef technical manager
tekniskt biträde technical assistant
teleadministratör telecommunications administrator
telefonist telephone operator
teoriutbildningschef head of theoretical training
termin semester
testledare test manager
tidsbegränsad anställning fixed-term appointment
tillförordnad acting
tillsvidareanställning permanent position
tjänst post, position
tjänstledig on leave
tryckare printer
trädgårdsförman head gardener
trädgårdsmästare gardener
trädgårdstekniker landscape technician
tvisteförhandling dispute negotiation

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
U innehåller 34 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
universitetsadjunkt lecturer
universitetsarkivarie university archivist
universitetsbibliotekarie university librarian
universitetsledning university management group (UMG)
Universitetsledningens kansli Office of the Vice-Chancellor
Universitetsledningens stab Office of the Vice-Chancellor
universitetslektor senior lecturer
universitetslektor/arbetsterapeut senior lecturer/occupational therapist
universitetslektor/distriktsläkare senior lecturer/general practitioner
universitetslektor/sjukgymnast senior lecturer/physiotherapist
universitetslektor/sjuksköterska senior lecturer/nurse
universitetslektor/överläkare senior lecturer/consultant
universitetslektor/överläkare/specialistläkare senior lecturer/consultant/specialist
universitetsstyrelsen University Board
uppdrag position, task
uppgift assignment
upphandlare procurement officer
upphandlingschef head of procurement
upphandlingssamordnare procurement coordinator
utbildning education, training
utbildning programme
utbildningsadministratör programme administrator
utbildningschef head of education
utbildningshandläggare education officer
utbildningskoordinator programme coordinator
utbildningsledare programmes director
utbildningssamordnare programme coordinator
utbildningssamordnare för forskarutbildning third cycle studies coordinator
utbildningssamordnare inom grundutbildning first and second cycle studies coordinator
utlysning advertisement, vacancy notice
utredare policy officer
utställningsproducent exhibition producer
utvecklare development officer
utvecklingsstrateg development strategist

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
V innehåller 15 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
vaktmästare caretaker
vaktmästeri caretaker's office
vaktmästeriföreståndare senior caretaker
vakuumingenjör vacuum engineer
valbar kurs elective course
valberedning nominating committee
valfri kurs optional course
verksamhetschef unit manager
verksamhetscontroller controller
verksamhetsgren area of activities
verkstadsinstruktör workshop instructor
vetenskaplig samordnare scientific coordinator
veterinär veterinarian
värd (konferens) steward
växeltelefonist switchboard operator

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
W innehåller 6 termer    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
webadministratör web administrator
webbutvecklare web developer
webkoordinator web coordinator
webmaster webmaster
webredaktör web editor
webstrateg web strategist

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
Y innehåller 1 term    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
yrkeshygieniker occupational hygienist

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
ÅÄÖ innehåller term    Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
Ärendehantering och sekratariat Office of the Vice-Chancellor
överbibliotekarie library director
överskyddsombud chief health and safety representative
översättare translator
översättare/sakkunnig translator/expert

1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | ÅÄÖ
   Expandera samtliga 515 termer    Minimera samtliga 515 termer
Klicka på en term för fler detaljer.
Page Manager: aweluluse | 2021-10-01